مراسم بزرگ گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در مصلی کرمان

۲۷ دی ۱۳۹۵ ۲۲
مراسم بزرگ گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی1
مراسم بزرگ گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی2
مراسم بزرگ گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی3
مراسم بزرگ گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی4
مراسم بزرگ گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی5
مراسم بزرگ گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی6
مراسم بزرگ گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی7
مراسم بزرگ گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی8
مراسم بزرگ گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی9
مراسم بزرگ گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی10
مراسم بزرگ گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی11
مراسم بزرگ گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی12
مراسم بزرگ گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی13
مراسم بزرگ گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی14
مراسم بزرگ گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی15
مراسم بزرگ گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی16
مراسم بزرگ گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی17
مراسم بزرگ گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی18
مراسم بزرگ گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی19
مراسم بزرگ گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی20
مراسم بزرگ گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی21
مراسم بزرگ گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی22