بازدید مهندس محسن هاشمی رفسنجانی از پروژه های عمرانی واحد کرمان

۲۷ دی ۱۳۹۵ ۱۱
بازدید معاون عمرانی از پروژه های واحد کرمان1
بازدید معاون عمرانی از پروژه های واحد کرمان2
بازدید معاون عمرانی از پروژه های واحد کرمان3
بازدید معاون عمرانی از پروژه های واحد کرمان4
بازدید معاون عمرانی از پروژه های واحد کرمان5
بازدید معاون عمرانی از پروژه های واحد کرمان6
بازدید معاون عمرانی از پروژه های واحد کرمان7
بازدید معاون عمرانی از پروژه های واحد کرمان8
بازدید معاون عمرانی از پروژه های واحد کرمان9
بازدید معاون عمرانی از پروژه های واحد کرمان10
بازدید معاون عمرانی از پروژه های واحد کرمان11