بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان

۰۲ بهمن ۱۳۹۵ ۸
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان1
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان2
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان3
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان4
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان5
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان6
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان7
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان8