آغاز دریافت آثار مربوط به بیست و سومین دوره جشنواره هنر و ادبیات دینی در کرمان۰

آغاز دریافت آثار مربوط به بیست و سومین دوره جشنواره هنر و ادبیات دینی در کرمان

دریافت آثار مربوط به بیست و سومین دوره جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی...