طرح پویش

درخواست شرکت در طرح پویش
 • تذکر: تعداد واحد درس کارآموزی / کارورزی در مقطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته 6 واحد، کارشناسی 8 واحد و کارشناسی ارشد و دکتری 4 واحد می باشد.
  0
 • 1
 • نام:*
  2
 • نام خانوادگی:*
  3
 • کد ملی:*
  4
 • شماره دانشجویی:*
  5
 • رشته تحصیلی:*
  6
 • مقطع تحصیلی:*
  7
 • تلفن همراه:*
  8
 • ایمیل:*
  9
 • *مهارت ها و توانمندی های خود را به صورت خلاصه بنویسید*
  10
 • با توجه به رشته تحصیلی خود، علاقه مند به حضور در کدام یک از صنایع یا بنگاه های اقتصادی - اجتماعی هستید؟(حداقل 3 مورد را بنویسید)*
  11