تلفن دانشکده معماری

نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
خانم دکتر فدائیرئیس دانشکده معماری1218دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
ارزنده آرام بنیادرئیس اموزش دانشکده معماری1229دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
فرحناز خسرویکارشناس اموزش گرافیک1229دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
یوسف سعیدکارشناس اموزش ارشد معماری وشهرسازی دکتریدانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
مرضیه رهجوکارشناس اموزش ارشد ،کارشناس شهرسازی وجغرافیا1216دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
مهرنوش رحیم پورکارشناس کتابخانه دانشکده معماری1221دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
فردوس فردوسیکارشناس اموزش (انجام اموردفتری)1231دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
فرشاد ایرانمنشتدارکات دانشکده تحویل وارائه ویدئو حضوروغیاب1223دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.