تلفن دانشکده معماری


نمایش ۱۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
مریم کمالیکلیه امور گروه اموزشی1215دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
مریم ناظمیکارشناس اموزش1283دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
داود سعیدخدمات دانشکده معماری11223دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
علی سعید نیاخدمات دانشکده معماری 11223دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
مجید کاکوییخدمات دانشکده معماری 2و31274دانشکده معماری 3 مقابل دانشکده معماری 2