تلفن دانشکده معماری


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
فرشاد ایرانمنشتدارکات دانشکده تحویل وارائه ویدئو حضوروغیاب1223دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
علی سعید نیاخدمات دانشکده معماری 11223دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
مجید کاکوییخدمات دانشکده معماری 2و31274دانشکده معماری 3 مقابل دانشکده معماری 2
داود سعیدخدمات دانشکده معماری11223دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
ارزنده آرام بنیادرئیس اموزش دانشکده معماری1229دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
خانم دکتر فدائیرئیس دانشکده معماری1218دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
مریم ناظمیکارشناس اموزش1283دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
فردوس فردوسیکارشناس اموزش (انجام اموردفتری)1231دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی