تلفن دانشکده معماری


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
یوسف سعیدکارشناس اموزش ارشد معماری وشهرسازی دکتریدانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
مریم کمالیکلیه امور گروه اموزشی1215دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
مرضیه رهجوکارشناس اموزش ارشد ،کارشناس شهرسازی وجغرافیا1216دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
خانم دکتر فدائیرئیس دانشکده معماری1218دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
مهرنوش رحیم پورکارشناس کتابخانه دانشکده معماری1221دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
فرشاد ایرانمنشتدارکات دانشکده تحویل وارائه ویدئو حضوروغیاب1223دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
داود سعیدخدمات دانشکده معماری11223دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
علی سعید نیاخدمات دانشکده معماری 11223دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی