تلفن معاون اداری و مالی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۵ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
مهدی تاج الدینیمعاون اداری مالی1548-1547ساختمان اداری شماره 1
محمدجواد زینلیمسئول دفترمعاون اداری مالی1548-1547ساختمان اداری شماره 1
مهندس عباس علیخانیمدیرکل اموراداری ومنابع انسانی1530ساختمان اداری شماره 1
رضا شجاعیمسئول دبیرخانه کمیسیون معاملات1531ساختمان اداری شماره 1
مسرور سرداریکارمند کمیسیون معاملات1531ساختمان اداری شماره 1
مجید زمانیکارمند کمیسیون معاملات1531ساختمان اداری شماره 1
جمال شمسیرئیس امور اداری1553ساختمان اداری شماره 1
علیرضا وحدتی فررئیس اداره امور عمومی1532ساختمان اداری شماره 1
علیرضا زندیمتصدی اموردفتری و بایگانی1539ساختمان اداری شماره 1
محمدرضا معین الدینیمسئول خدمات1532ساختمان اداری شماره 1