تلفن معاون اداری و مالی

نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
مهدی تاج الدینیمعاون اداری مالی1548-1547ساختمان اداری شماره 1
محمدجواد زینلیمسئول دفترمعاون اداری مالی1548-1547ساختمان اداری شماره 1
رضا دهقانمدیرکل اموراداری ومنابع انسانی1530ساختمان اداری شماره 1
رضا شجاعیمسئول دبیرخانه کمیسیون معاملات1531ساختمان اداری شماره 1
مجید زمانیکارمند کمیسیون معاملات1531ساختمان اداری شماره 1
جمال شمسیرئیس تدارکات1553ساختمان اداری شماره 1
علیرضا وحدتی فررئیس اداره امور عمومی1532ساختمان اداری شماره 1
علیرضا زندیمتصدی اموردفتری و بایگانی1539ساختمان اداری شماره 1
محمدرضا معین الدینیمسئول خدمات1532ساختمان اداری شماره 1
سیدمهدی هاشمیمسئول امور نقلیه1212پشت اداره تاسیسات
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۴ مورد.