تلفن معاون اداری و مالی


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
محمدرضا دهقانی رادرئیس اداره تدارکات1537ساختمان اداری شماره 1
علی اصغر بنانیکارپرداز1538ساختمان اداری شماره 1
غلامعباس قربانیکارپرداز1538ساختمان اداری شماره 1
احمد عبدالهیکارپرداز1538ساختمان اداری شماره 1
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
وحید خالقیحسابدار1538ساختمان اداری شماره 1
محمدرضا احمدیکارپرداز1538ساختمان اداری شماره 1
زهرا آذری مقدمرئیس اداره رفاهی1535ساختمان اداری شماره 1
فاطمه نوابیکارمنداداره اموررفاهی1536ساختمان اداری شماره 1