تلفن معاون اداری و مالی


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
رضا شفیعیکارمنداداره اموررفاهی1536ساختمان اداری شماره 1
یداله مهدی زادهکارمنداداره اموررفاهی1536ساختمان اداری شماره 1
محمدحسین نگارستانیانمهمانسرای دانشگاه1192پشت ساختمان اداری شماره2
صدیقه احمدیمهمانسرای دانشگاه---شهرک ایرانمنش مقابل مسجد14معصوم
فاطمه زنگی آبادیرئیس اداره کارگزینی کارکنان1533ساختمان اداری شماره 1
طاهره صاحبیکارگزین1546ساختمان اداری شماره 1
زهرا ابوذریکارگزین1546ساختمان اداری شماره 1
حبیبه فرخیکارگزین1546ساختمان اداری شماره 1
محمدحسن نواب زادهکارگزین1534ساختمان اداری شماره 1
رسول ناظمیمتصدی کارتکس1005ساختمان مقابل کارتکس