تلفن معاون اداری و مالی


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
مهدی تاج الدینیمدیرکل امورمالی1545ساختمان اداری شماره 1
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
اسماعیل طغرلیحسابدار1541ساختمان اداری شماره 1
محمدرضا شاه بدین زادهرئیس اداره رسیدگی1541ساختمان اداری شماره 1
عبدالرضا جعفریرئیس اداره دریافت و پرداخت1541ساختمان اداری شماره 1
منیره کاظمیهحسابدار1540ساختمان اداری شماره 1
آرش محمودیحسابدار1558ساختمان اداری شماره 1
محمدحسین کامیابحسابدار1559ساختمان اداری شماره 1