تلفن معاون اداری و مالی


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
مجید سلطانیرئیس اداره حقوق ودستمزد1540ساختمان اداری شماره 1
سیما اکبرپورحسابدار1540ساختمان اداری شماره 1
ملیحه انصاریحسابدار1540ساختمان اداری شماره 1
محمد سعیدشبانیحسابدار1559ساختمان اداری شماره 1
کبری نیک نفسحسابدار1544ساختمان اداری شماره 1
رضوان محمدرفیعیرئیس اداره­دفترداری­وتنظیم حسابها1542ساختمان اداری شماره 1
فاطمه افتخاریحسابدار1560ساختمان اداری شماره 1
حسین شجاعیحسابدار1543ساختمان اداری شماره 1
نسرین ناظمیحسابدار1544ساختمان اداری شماره 1
فاطمه حاج ملکمسئول امور شهریه1522ساختمان اداری شماره 1