تلفن معاون اداری و مالی


نمایش ۸۱ تا ۸۴ مورد از کل ۸۴ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
مجید نمازیانرئیس صندوق رفاه دانشجویی1517ساختمان شماره 1
منوره حسن زادهکارشناس صندوق رفاه دانشجویی1516ساختمان شماره 1
رضا مهرآراکارشناس صندوق رفاه دانشجویی1516ساختمان شماره 1
رضا آزادورکارشناس صندوق رفاه دانشجویی1516ساختمان شماره 1