تلفن معاون اداری و مالی


نمایش ۸۱ تا ۸۵ مورد از کل ۸۵ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
مجید خالقیکارگزین1534ساختمان اداری شماره 1
مجید نمازیانرئیس صندوق رفاه دانشجویی1517ساختمان شماره 1
منوره حسن زادهکارشناس صندوق رفاه دانشجویی1516ساختمان شماره 1
رضا مهرآراکارشناس صندوق رفاه دانشجویی1516ساختمان شماره 1
رضا آزادورکارشناس صندوق رفاه دانشجویی1516ساختمان شماره 1