تلفن معاون اداری و مالی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
زهرا عسکریاپراتور1525ساختمان اداری شماره 1
علی مظفریبایگان1560ساختمان اداری شماره 1
طاهره ده بالاییبایگان1560ساختمان اداری شماره 1
احمد قنبریتعمیرکار1288جنب دفترامورنقلیه
وحید خالقیحسابدار1538ساختمان اداری شماره 1
اسماعیل طغرلیحسابدار1541ساختمان اداری شماره 1
منیره کاظمیهحسابدار1540ساختمان اداری شماره 1