تلفن معاون دانشجویی و فرهنگی

نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
دکتر حجت بابائیمعاون دانشجویی وفرهنگی1592ساختمان اداری شماره 3
سیمین امینیمسئول دفتر حوزه معاونت وکمیته تخفیفات1592ساختمان اداری شماره 3
مرتضی پور نامداریمدیر حوزه دانشجویی1566ساختمان اداری شماره 3
مسعود حاجی زادهمدیر اموردانش آموختگان1590ساختمان اداری شماره 3
ملیحه رادمنشکارشناس اموردانش آموختگان1590ساختمان اداری شماره 3
آفریده منظری توکلیکارشناس اموردانش اموختگان1519ساختمان اداری شماره 3
کبری سکنجیکارشناس اموردانش آموختگان1519ساختمان اداری شماره 3
آرزو باباییکارشناس اموردانش آموختگان1519ساختمان اداری شماره 3
علی میرکارشناس اموردانش آموختگان1582ساختمان اداری شماره 3
سیدجلیل صائبیبایگانی اموردانش آموختگان1515ساختمان اداری شماره 3
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۲ مورد.