تلفن معاون دانشجویی و فرهنگی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
حمیده طغرلیامور خوابگاهها1704ساختمان خوابگاه
نجمه ابوالحسنیامور خوابگاهها 41704ساختمان خوابگاهها
زینب شهابیامور خوابگاهها 41704ساختمان خوابگاهها
نجمه دهقانیامورخوابگاهها 41704ساختمان خوابگاهها
سیدجلیل صائبیبایگانی اموردانش آموختگان1515ساختمان اداری شماره 3
حمید کشاورزبایگانی اموردانش آموختگان1515ساختمان اداری شماره 3
مریم آراستهخوابگاه شماره 21702ساختمان خوابگاهها