تلفن معاون دانشجویی و فرهنگی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
حجه السلام علی حسینیمدیر کل فرهنگی واجتماعی1061ساختمان اداری شماره 2
محمدمهدی مقدمکارشناس فرهنگی1107ساختمان اداری شماره 2
علی قلی زادهکارشناس فرهنگی1108ساختمان اداری شماره 2
محمدحسین صادقیرئیس اداره فرهنگی وفوق برنامه1109ساختمان اداری شماره 2
حکیمه موحدیمسئول مرکز مشاوره1206ساختمان مرکز مشاوره
عفت شجاعیکارشناس فرهنگی1262ساختمان اداری شماره 2
نرگس نژاد وزیریکارشناس قران وعترت1276ساختمان اداری شماره 2