تلفن دانشکده علوم

نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
فرخ رخ بخش زمینرئیس دانشکده علوم وازمایشگاهها1318مجتمع هیات علمی طبقه 1
فرامرز پرنده افشارمسئول دفتررئیس دانشکده1318" " "
علیرضا گودرزیمسئول پشتیبانی وامورعمومی1383" " "
سکینه نظریناظر و مسئول امور کلاسها1868مجتمع آموزشی
حکیمه طهرانی زادهرئیس وکارشناس اموزش1313مجتمع هیات علمی طبقه همکف
فاطمه روشناییکارشناس اموزش1780" " "
سکینه حمزه نژادیکارشناس اموزش1788" " "
افسانه مسلمی مهنیکارشناس آموزش1788" " "
مهدی ترک زادهمتصدی امور آموزشی1788" " "
سکینه صادقیرئیس پژوهش دانشکده1777ساختمان اداری شماره 4 طبقه اول
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳ مورد.