تلفن دانشکده علوم


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
روشن احمدیکارشناس ازمایشگاه شیمی1389" " "
مهسا صدیق پورکارشناس ازمایشگاه شیمی1400" " "
زهرا سرحدی نژادمسئول انبار1386" " "
علی عباس زادهانباردار1406مجتمع آزمایشگاهی طبقه 3
نجمه عراقی پورکارشناس آزمایشگاه فیزیک1391مجتمع آزمایشگاهی طبقه 1
فهیمه صادقیکارشناس ازمایشگاه فیزیک1399مجتمع آزمایشگاهی طبقه 1
منیره تیرگریخدمات1866مجتمع آموزشی
سکینه لک گوهریخدمات1404مجتمع آزمایشگاهی طبقه 2
حمیدرضا شمس الدینیخدمات1341مجتمع هیات علمی طبقه 2و 3
منصور شبونیخدمات1406مجتمع آزمایشگاهی طبقه 3