تلفن دانشکده علوم


نمایش ۳۱ تا ۳۳ مورد از کل ۳۳ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
فاطمه طالبی زادهخدمات1404مجتمع آزمایشگاهی طبقه 2
فاطمه آل طهخدمات1397مجتمع آزمایشگاهی طبقه 1
لیلی محمدحسنیخدمات1390مجتمع آزمایشگاهی طبقه همکف