تلفن دانشکده علوم


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
علی عباس زادهانباردار1406مجتمع آزمایشگاهی طبقه 3
منیره تیرگریخدمات1866مجتمع آموزشی
سکینه لک گوهریخدمات1404مجتمع آزمایشگاهی طبقه 2
حمیدرضا شمس الدینیخدمات1341مجتمع هیات علمی طبقه 2و 3
منصور شبونیخدمات1406مجتمع آزمایشگاهی طبقه 3
فاطمه طالبی زادهخدمات1404مجتمع آزمایشگاهی طبقه 2
فاطمه آل طهخدمات1397مجتمع آزمایشگاهی طبقه 1
لیلی محمدحسنیخدمات1390مجتمع آزمایشگاهی طبقه همکف
فرخ رخ بخش زمینرئیس دانشکده علوم وازمایشگاهها1318مجتمع هیات علمی طبقه 1
حکیمه طهرانی زادهرئیس وکارشناس اموزش1313مجتمع هیات علمی طبقه همکف