تلفن دانشکده علوم


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
حکیمه طهرانی زادهرئیس وکارشناس اموزش1313مجتمع هیات علمی طبقه همکف
فرخ رخ بخش زمینرئیس دانشکده علوم وازمایشگاهها1318مجتمع هیات علمی طبقه 1
فرامرز پرنده افشارمسئول دفتررئیس دانشکده1318" " "
حمیدرضا شمس الدینیخدمات1341مجتمع هیات علمی طبقه 2و 3
مرضیه ایرانمنشکارشناس ازمایشگاه شیمی1342مجتمع آزمایشگاهی طبقه 3
علیرضا گودرزیمسئول پشتیبانی وامورعمومی1383" " "
زهرا سرحدی نژادمسئول انبار1386" " "
روشن احمدیکارشناس ازمایشگاه شیمی1389" " "
لیلی محمدحسنیخدمات1390مجتمع آزمایشگاهی طبقه همکف
نجمه عراقی پورکارشناس آزمایشگاه فیزیک1391مجتمع آزمایشگاهی طبقه 1