تلفن دانشکده علوم


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
لعیا تبریزیکارشناس ازمایشگاه میکروبیولوژی1401" " "
زهرا سرحدی نژادمسئول انبار1386" " "
فرامرز پرنده افشارمسئول دفتررئیس دانشکده1318" " "
لیلی صفی زادهکارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی1399" " "
رضا بستان پیراکارشناس ازمایشگاه میکروبیولوژی1401" " "
مریم عبدالکریمیکاردان آزمایشگاه میکروبیولوژی1401" " "
سکینه حمزه نژادیکارشناس اموزش1788" " "
افسانه مسلمی مهنیکارشناس آموزش1788" " "
منیره رشیدیکارشناس ازمایشگاه میکروبیولوژی1401" " "
روشن احمدیکارشناس ازمایشگاه شیمی1389" " "