تلفن حوزه آموزشی

نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
دکتر یاسر سالاریمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی1750ساختمان اداری شماره 4
نیما احمدیمدیر آموزش1752ساختمان اداری شماره 4
مرحمت اشرف زادهرئیس اداره پذیرش وثبت نام1745ساختمان اداری شماره 4
بهرام فرامرزی نیارئیس اداره اموراموزشی1754ساختمان اداری شماره 4
محمود نیک نژادرئیس اداره امتحانات1776ساختمان اداری شماره 4
صالحه حاج اسمعیلیثبت نمرات1782ساختمان اداری شماره 4
محبوبه شهیدیمسئول بایگانی آموزش1744ساختمان اداری شماره 4
نسرین پایورکارشناس بایگانی اموزش1743ساختمان اداری شماره 4
احمد یوسفیبایگان1744ساختمان اداری شماره 4
محمدعلی نصیریبایگان1744ساختمان اداری شماره 4
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۸ مورد.