تلفن حوزه آموزشی


نمایش ۱۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
حسین سعیدبایگان1743ساختمان اداری شماره 4
حمیدرضا مشایخیبایگانی نمرات1791ساختمان اداری شماره 4
نرگس دهقانرئیس کارگزینی هیات علمی1740-1741ساختمان اداری شماره 4
ویکتوریا ساروئیهکارشناس کارگزینی هیات علمی1741ساختمان اداری شماره 4
مریم شیخ زادهکارشناس کارگزینی هیات علمی174ساختمان اداری شماره 4
مهتاب ادهمیکارشناس کارگزینی هیات علمی1741ساختمان اداری شماره 4
فهیمه زریسفیکارشناس کارگزینی هیات علمی1742ساختمان اداری شماره 4
مطهره به سرشتکارشناس دفتر جذب هیات علمی1454ساختمان اداری شماره 4