تلفن حوزه آموزشی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۸ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
احمد یوسفیبایگان1744ساختمان اداری شماره 4
بهرام فرامرزی نیارئیس اداره اموراموزشی1754ساختمان اداری شماره 4
حسین سعیدبایگان1743ساختمان اداری شماره 4
حمیدرضا مشایخیبایگانی نمرات1791ساختمان اداری شماره 4
دکتر یاسر سالاریمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی1750ساختمان اداری شماره 4
صالحه حاج اسمعیلیثبت نمرات1782ساختمان اداری شماره 4
فهیمه زریسفیکارشناس کارگزینی هیات علمی1742ساختمان اداری شماره 4
محبوبه شهیدیمسئول بایگانی آموزش1744ساختمان اداری شماره 4
محمدعلی نصیریبایگان1744ساختمان اداری شماره 4
محمود نیک نژادرئیس اداره امتحانات1776ساختمان اداری شماره 4