تلفن حوزه آموزشی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۸ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
احمد یوسفیبایگان1744ساختمان اداری شماره 4
محمدعلی نصیریبایگان1744ساختمان اداری شماره 4
حسین سعیدبایگان1743ساختمان اداری شماره 4
حمیدرضا مشایخیبایگانی نمرات1791ساختمان اداری شماره 4
صالحه حاج اسمعیلیثبت نمرات1782ساختمان اداری شماره 4
محمود نیک نژادرئیس اداره امتحانات1776ساختمان اداری شماره 4
بهرام فرامرزی نیارئیس اداره اموراموزشی1754ساختمان اداری شماره 4
مرحمت اشرف زادهرئیس اداره پذیرش وثبت نام1745ساختمان اداری شماره 4
نرگس دهقانرئیس کارگزینی هیات علمی1740-1741ساختمان اداری شماره 4
نیما احمدیمدیر آموزش1752ساختمان اداری شماره 4