تلفن ریاست دانشگاه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
دکترحمداله منظری توکلیریاست استان و واحد کرمان1563ساختمان اداری شماره 1
نیما احمدیرئیس دفتر ریاست1563ساختمان اداری شماره 1
حسین علیزادهدفتر ریاست1563ساختمان اداری شماره 1
محمدحسن گنجعلیخانیسرپرست حراست1717ساختمان اداری شماره 3
شهناز سعیدمتصدی امور دفتری حراست1580ساختمان اداری شماره 3
درب ورودی( حفاظت فیزیکی)1250-1001-1002
عباسعلی موساییمدیر گزینش1772ساختمان اداری شماره 4
محمد طبسیمتصدی امور گزینش1789ساختمان اداری شماره 4
هادی شهابیمدیر امور حقوقی1506ساختمان اداری شماره 1
مجتبی لشکریکارشناس امور حقوقی1506ساختمان اداری شماره 1