تلفن ریاست دانشگاه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
اتاق اساتید مجموعه استخر1851
حامد غفاریکارشناس امار واطلاعات1529ساختمان اداری شماره 1
حسین درستیکارشناس اقتصاد دانش بنیان وسرمایه گذاری1778-1021ساختمان اداری شماره 4
حسین علیزادهدفتر ریاست1563ساختمان اداری شماره 1
داریوش عباسیکارشناس روابط عمومی1556ساختمان اداری شماره 1
درب ورودی( حفاظت فیزیکی)1250-1001-1002
دکتر علی رئیس پورمدیرکل اقتصاددانش بنیان وسرمایه گذاری1779ساختمان اداری شماره 4