تلفن ریاست دانشگاه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
درب ورودی( حفاظت فیزیکی)1250-1001-1002
زمین چمن ورزشی1851مجموعه ورزشی استخر
اتاق اساتید مجموعه استخر1851
حسین علیزادهدفتر ریاست1563ساختمان اداری شماره 1
مطهره وکیلیرئیس اداره امور اقتصادودانش بنیان1781ساختمان اداری شماره 4
علی اکبر ثابتی پوررئیس اداره امور ورزشی1261سالن ورزشی برادران
دکتر علیرضا منظری توکلیریاست استان و واحد کرمان1563ساختمان اداری شماره 1