تلفن ریاست دانشگاه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
درب ورودی( حفاظت فیزیکی)1250-1001-1002
مریم وزیری نسبکارشناس امور ورزشی خواهران1259سالن ورزشی برادران
عباس نازلیکارشناس امور ورزشی برادران1259سالن ورزشی برادران
علی اکبر ثابتی پوررئیس اداره امور ورزشی1261سالن ورزشی برادران
عبدالرضا زرندیمدیر فناوری واطلاعات1444ساختمان کتابخانه مرکزی
میترا صادق زادگانکارشناس فناوری واطلاعات1444ساختمان کتابخانه مرکزی
مریم هاشمیمسئول اتوماسیون اداری1444ساختمان کتابخانه مرکزی