تلفن ریاست دانشگاه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
درب ورودی( حفاظت فیزیکی)1250-1001-1002
اتاق اساتید مجموعه استخر1851
دکتر علیرضا منظری توکلیریاست استان و واحد کرمان1563ساختمان اداری شماره 1
سامان افراسیابیمدیر کل حوزه ریاست وروابط عمومی1563ساختمان اداری شماره 1
حسین علیزادهدفتر ریاست1563ساختمان اداری شماره 1
هادی شهابیمدیر امور حقوقی1506ساختمان اداری شماره 1
مجتبی لشکریکارشناس امور حقوقی1506ساختمان اداری شماره 1