تلفن ریاست دانشگاه


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
علی اکبر ثابتی پوررئیس اداره امور ورزشی1261سالن ورزشی برادران
مریم وزیری نسبکارشناس امور ورزشی خواهران1259سالن ورزشی برادران
عباس نازلیکارشناس امور ورزشی برادران1259سالن ورزشی برادران
زمین چمن ورزشی1851مجموعه ورزشی استخر
اتاق اساتید مجموعه استخر1851
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
دکتر علی رئیس پورمدیرکل اقتصاددانش بنیان وسرمایه گذاری1779ساختمان اداری شماره 4