تلفن ریاست دانشگاه


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
غلامرضا عسکریمدیر کل حراست استان1717ساختمان اداری شماره 3
عباسعلی موساییمدیر گزینش1772ساختمان اداری شماره 4
علیرضا جهانیکارشناس برنامه وبودجه1777ساختمان اداری شماره 4
محسن کاظم زادهکارشناس برنامه وبودجه1777ساختمان اداری شماره 4
حسین درستیکارشناس اقتصاد دانش بنیان وسرمایه گذاری1778-1021ساختمان اداری شماره 4
دکتر علی رئیس پورمدیرکل اقتصاددانش بنیان وسرمایه گذاری1779ساختمان اداری شماره 4
مطهره وکیلیرئیس اداره امور اقتصادودانش بنیان1781ساختمان اداری شماره 4
محمد طبسیمتصدی امور گزینش1789ساختمان اداری شماره 4
فرزانه وثوقی رهبریکارشناس پرتال پایان نامه1814ساختمان دانشکده ادبیات
زمین چمن ورزشی1851مجموعه ورزشی استخر