تلفن ریاست دانشگاه


نمایش ۳۱ تا ۳۴ مورد از کل ۳۴ مورد.
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
اتاق اساتید مجموعه استخر1851
غلامرضا تاجیککارشناس فناوری اطلاعات1931ساختمان دانشکده ادبیات
وحید رضاییکارشناس فناوری اطلاعات1933ساختمان دانشکده ادبیات
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار