تلفن هیات امناء

نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
دکتر محمود آقاجانیرئیس دبیرخانه هیات امناء1564ساختمان اداری شماره 1
محمدهادی طاهریکارشناس اموزش وتحصیلات تکمیلی1502ساختمان اداری شماره 1
ثریا ترک زادهکارشناس فرهنگی ودانشجویی1503ساختمان اداری شماره 1
طیبه صادقیکارشناس پژوهشی وفناوری1507ساختمان اداری شماره 1
حسین فضیلتکارشناس اداری ومالی1520ساختمان اداری شماره 1
مجتبی لشکریکارشناس حقوقی1506ساختمان اداری شماره 1
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.