تلفن هیات امناء


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
محمدهادی طاهریکارشناس اموزش وتحصیلات تکمیلی1502ساختمان اداری شماره 1
ثریا ترک زادهکارشناس فرهنگی ودانشجویی1503ساختمان اداری شماره 1
حمید نخعیکارشناس دبیرخانه1505ساختمان اداری شماره 1
مجتبی لشکریکارشناس حقوقی1506ساختمان اداری شماره 1
مهرداد محمددرختیکارشناس پژوهشی وفناوری1507ساختمان اداری شماره 1
حسین فضیلتکارشناس اداری ومالی1520ساختمان اداری شماره 1
علیرضا فخرآبادیعامل خزانه دار1554ساختمان اداری شماره 1
روح اله توکلی زادهمدیر بازرسی وحسابرسی1562ساختمان اداری شماره 1
دکتر محمود آقاجانیرئیس دبیرخانه هیات امناء1564ساختمان اداری شماره 1
سامان افراسیابیمسئول دفتر رئیس دبیرخانه1564ساختمان اداری شماره 1