تلفن حوزه پژوهشی

نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
خانم دکترکاظمی پورمعاون پژوهش وفناوری1773ساختمان اداری شماره 4
حمید محمدیمسئول دفتر1773ساختمان اداری شماره 4
فرهاد همایون فرمدیر کل پژوهشی1768ساختمان اداری شماره 4
حسین هاشمی پورکارشناس پژوهش1767ساختمان اداری شماره 4
محمد حجترئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و انجمن های علمی1771ساختمان اداری شماره 4
فرهاد جهانیکارشناس پژوهشی1771ساختمان اداری شماره 4
اشرف کریمی نیکمدیر مرکزرشدواحدهای فناور1774ساختمان اداری شماره 4
نعیمه محسنی زادهکارشناس مرکزرشدواحدهای فناوری1774ساختمان اداری شماره 4
هوشنگ بیگ مرادیکارشناس مرکزرشدواحدهای فناوری1774ساختمان اداری شماره 4
فرهاد همایون فرمدیرکل امورپژوهش وفناوری1768ساختمان اداری شماره 4
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۶ مورد.