تلفن حوزه پژوهشی


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
شهین امیریکارشناس پژوهش طرحهای پژوهشی1769ساختمان اداری شماره 4
مریم زنگی ابادیکارشناس آز پژوهشی بررسی مقالات وامتیازات1769ساختمان اداری شماره 4
سمیه باباییکارشناس پژوهشی – دفترساختمان اداری شماره 4
فرهاد همایون فرمدیرکل پژوهشی1768ساختمان اداری شماره 4
محمدجواد سلطانی بناوندیرئیس اداره ازمایشگاههاوکارگاههای واحد1769ساختمان اداری شماره 4
زهرا شاهیبررسی درخواست خرید تجهیزات آزمایشگاه وکارگاهها1774ساختمان اداری شماره 4
مجید غلامحسین پورمدیرمرکز انتشارات علمی1765ساختمان اداری شماره 4
محمدرضا احمدیمتصدی چاپ وانتشارات1765ساختمان اداری شماره 4
خاطره اسماعیلیرئیس کتابخانه مرکزی1415کتابخانه مرکزی
مهرنوش رحیم پورکارشناس کتابخانه دانشکده معماری1221ساختمان دانشکده معماری 1