تلفن حوزه پژوهشی


نمایش ۳۱ تا ۳۶ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
محسن ایراندوستمدیر پژوهشی دانشکده فنی ومهندسی1037ساختمان دانشکده فنی
ولی اله شهبازخانیمعاون پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی33210052ساختمان دانشکده ادبیات
عنایت اله شیخ حسینیمعاون پژوهشی وفناوری دانشکده علوم پایه1327ساختمان دانشکده علوم
سیدجعفر نصرت ابادیسرپرست پژوهش وفناوری دانشکده پزشکی1661دانشکده پزشکی
نگین میناییمدیرپژوهشی دانشکده هنر ومعماری1283دانشکده معماری
افسر فرودمدیرپژوهشی وفناوری پرستاری ومامایی1650دانشکده پزشکی