تلفن حوزه پژوهشی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
آمنه افشارمنشریس امور پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی1814ساختمان دانشکده ادبیات
آمنه سلیمانیکارشناس کتابداری1420ساختمان کتابخانه مرکزی
احمدعلی میرزاییامورپایان نامه های دانشکده ادبیات وعلوم انسانی1816ساختمان دانشکده ادبیات
اشرف کریمی نیکمدیر مرکزرشدواحدهای فناور1774ساختمان اداری شماره 4
افسر فرودمدیرپژوهشی وفناوری پرستاری ومامایی1650دانشکده پزشکی
بتول زنگی آبادیکارشناس کتابداری1420ساختمان کتابخانه مرکزی
حسین هاشمی پورکارشناس پژوهش1767ساختمان اداری شماره 4
حمید محمدیمسئول دفتر1773ساختمان اداری شماره 4
حمیده کوهپایه زادهکاردان کتابداری1417ساختمان کتابخانه مرکزی
خاطره اسماعیلیرئیس کتابخانه مرکزی1415کتابخانه مرکزی