تلفن حوزه پژوهشی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
سمیه باباییکارشناس پژوهشی – دفترساختمان اداری شماره 4
محسن ایراندوستمدیر پژوهشی دانشکده فنی ومهندسی1037ساختمان دانشکده فنی
مهرنوش رحیم پورکارشناس کتابخانه دانشکده معماری1221ساختمان دانشکده معماری 1
نگین میناییمدیرپژوهشی دانشکده هنر ومعماری1283دانشکده معماری
عنایت اله شیخ حسینیمعاون پژوهشی وفناوری دانشکده علوم پایه1327ساختمان دانشکده علوم
خاطره اسماعیلیرئیس کتابخانه مرکزی1415کتابخانه مرکزی
حمیده کوهپایه زادهکاردان کتابداری1417ساختمان کتابخانه مرکزی
سیدامین امانیکارشناس کتابداری1417ساختمان کتابخانه مرکزی
مهدی معین الدینیمتصدی امور کتابخانه1417ساختمان کتابخانه مرکزی
محمدرضا مهرابیانمتصدی امور کتابخانه1418ساختمان کتابخانه مرکزی