تلفن حوزه پژوهشی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
نگین میناییمدیرپژوهشی دانشکده هنر ومعماری1283دانشکده معماری
سیدجعفر نصرت ابادیسرپرست پژوهش وفناوری دانشکده پزشکی1661دانشکده پزشکی
افسر فرودمدیرپژوهشی وفناوری پرستاری ومامایی1650دانشکده پزشکی
خانم دکترکاظمی پورمعاون پژوهش وفناوری1773ساختمان اداری شماره 4
حمید محمدیمسئول دفتر1773ساختمان اداری شماره 4
فرهاد همایون فرمدیر کل پژوهشی1768ساختمان اداری شماره 4
حسین هاشمی پورکارشناس پژوهش1767ساختمان اداری شماره 4
محمد حجترئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و انجمن های علمی1771ساختمان اداری شماره 4
فرهاد جهانیکارشناس پژوهشی1771ساختمان اداری شماره 4
اشرف کریمی نیکمدیر مرکزرشدواحدهای فناور1774ساختمان اداری شماره 4