تلفن حوزه عمرانی

نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
سیدرامین طباطبایی میرحسینیمعاون عمرانی1549ساختمان اداری شماره 1
امین رحیمیمسئول دفتر1549ساختمان اداری شماره 1
فکس حوزه عمرانی1550ساختمان اداری شماره 1
سعید حجارحسن زاهمدیراداره طراحی اجراونظارت1234ساختمان دفترفنی جنب شرکت تعاونی
مجید طاهری مقدرمسئول ورسیدگی1199ساختمان دفترفنی جنب شرکت تعاونی
حسن زارعکارشناس تاسیسات مکانیکی1232ساختمان دفترفنی جنب شرکت تعاونی
رسول حسینیکارشناس معماری1232ساختمان دفترفنی جنب شرکت تعاونی
غلامرضا رضاییکارشناس عمران1207ساختمان دفترفنی جنب شرکت تعاونی
مهدی بنی اسددشتابیکارشناس تاسیسات برقی1208ساختمان دفترفنی جنب شرکت تعاونی
مجتبی ذکریاییکاردان امورساختمانی1208ساختمان دفترفنی جنب شرکت تعاونی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰ مورد.