تلفن حوزه عمرانی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
امین رحیمیمسئول دفتر1549ساختمان اداری شماره 1
حدیث ایزدپناهمسئول کنترل1207ساختمان دفترفنی جنب شرکت تعاونی
حسن زارعکارشناس تاسیسات مکانیکی1232ساختمان دفترفنی جنب شرکت تعاونی
حسین کارگرجوشکار1270مقابل ساختمان اداری2
حسین کاظمیجوشکار1270مقابل ساختمان اداری2
رسول حسینیکارشناس معماری1232ساختمان دفترفنی جنب شرکت تعاونی
سعید حجارحسن زاهمدیراداره طراحی اجراونظارت1234ساختمان دفترفنی جنب شرکت تعاونی
سیدرامین طباطبایی میرحسینیمعاون عمرانی1549ساختمان اداری شماره 1
علی کارنماکارشناس کشاورزی1549ساختمان دفترفنی جنب شرکت تعاونی
غلامرضا رضاییکارشناس عمران1207ساختمان دفترفنی جنب شرکت تعاونی