تلفن حوزه عمرانی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
فکس حوزه عمرانی1550ساختمان اداری شماره 1
محمدرضا غنی پورانجام امورتاسیساتی1270مقابل ساختمان اداری2
مجید نژادمحمودآبادیانجام امورتاسیساتی1270مقابل ساختمان اداری2
حسین کارگرجوشکار1270مقابل ساختمان اداری2
حسین کاظمیجوشکار1270مقابل ساختمان اداری2
منوچهر رفسنجانیدرودگر1270مقابل ساختمان اداری2
مهدی عاقلیرئیس اداره تعمیرات ونگهداری1270مقابل ساختمان اداری2
مهدی ارجمندشوفاژ کار1270مقابل ساختمان اداری2
سعید حجارحسن زاهمدیراداره طراحی اجراونظارت1234ساختمان دفترفنی جنب شرکت تعاونی
مجید طاهری مقدرمسئول ورسیدگی1199ساختمان دفترفنی جنب شرکت تعاونی