تلفن حوزه عمرانی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
مجید طاهری مقدرمسئول ورسیدگی1199ساختمان دفترفنی جنب شرکت تعاونی
غلامرضا رضاییکارشناس عمران1207ساختمان دفترفنی جنب شرکت تعاونی
حدیث ایزدپناهمسئول کنترل1207ساختمان دفترفنی جنب شرکت تعاونی
مهدی بنی اسددشتابیکارشناس تاسیسات برقی1208ساختمان دفترفنی جنب شرکت تعاونی
مجتبی ذکریاییکاردان امورساختمانی1208ساختمان دفترفنی جنب شرکت تعاونی
حسن زارعکارشناس تاسیسات مکانیکی1232ساختمان دفترفنی جنب شرکت تعاونی
رسول حسینیکارشناس معماری1232ساختمان دفترفنی جنب شرکت تعاونی
سعید حجارحسن زاهمدیراداره طراحی اجراونظارت1234ساختمان دفترفنی جنب شرکت تعاونی
مهدی عاقلیرئیس اداره تعمیرات ونگهداری1270مقابل ساختمان اداری2
مهدی نخعی زادهمسئول مخابرات وخطوط تلفن1270مقابل ساختمان اداری2