تلفن دانشگده ادبیات

نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
دکتر سنجر سلاجقهرئیس دانشکده1821دانشکده ادبیات
دکتر علیرضا پیوندمعاون آموزشی دانشکده1821دانشکده ادبیات
دکتری ولی اله شهبازخانیمعاون پژوهشی دانشکده1821دانشکده ادبیات
سیدغلامرضا میرتاج الدینیمسئول دفتردانشکده1821دانشکده ادبیات
امیرشهرام طبیب زادهمسئول امورعمومی وپشتیبانی دانشکده1801دانشکده ادبیات
آمنه افشارمنشرئیس امور پژوهشی1814دانشکده ادبیات
فرزانه وثوقی رهبریکارشناس پژوهشی1814دانشکده ادبیات
احمدعلی میرزاییکارشناس پژوهشی1816دانشکده ادبیات
رضا کریم قاسمیکارشناس لابراتوارزبان1843دانشکده ادبیات
محمد جوکاررئیس اداره آموزش1846دانشکده ادبیات
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۴ مورد.